چشم انداز قدر 6

سرفصل چشم اندازنویسی قدر

سرفصل چشم اندازنویسی قدر در نرم افزار ایرانی قرار

موضوع جلسه: نقد و تحلیل نقشه بوم زندگی برای ترسیم چشم انداز ۳۰ ساله

اسکرول به بالا