خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم
چشم انداز قدر 6

سرفصل چشم اندازنویسی قدر

سرفصل چشم اندازنویسی قدر در نرم افزار ایرانی قرار

موضوع جلسه: نقد و تحلیل نقشه بوم زندگی برای ترسیم چشم انداز ۳۰ ساله

اسکرول به بالا