مجموعه فرهنگی تربیتی کتاب پردازان

رشد همه جانبه انسان با نگاه دینی

تفکر/تربیت/تشکیلات

درباره ما

یادداشت شفاهی استاد جلیل معماریانی پيرامون زمینه های شکل گیری و راهبردهای اساسی کتاب پردازان

مجموعـه کتاب پـردازان در دورانـی جرقه هـای شـکل گیریش خـورد کـه بنـده حـدود ده سـال، حضـور و تنفـس در یک فضای بسـیار روح انگیز، جان بخـش و ملکوتـی بـه نـام دوران دفـاع مقـدس و اوایـل انقـاب را تجربـه کـرده بـودم و آن دوره همزمان بـا شکل گیری شـخصیت مـن در مسـجد الجواد بـود. دورانـی کـه من بـدون اغـراق عرض می کنم زبـان توانایی توصیـف آن را نـدارد و نمی شـود برایـش عنوانـی گذاشـت. بایـد فکـری می شـد، جنـگ تمـام شـده بـود، عـده ای شـهید شـده بودنـد، عـده ای مانـده بودنـد و بایـد پیـام ایـن دوران را منتقـل می کردنـد.

خلاصه کـردن ایـن پیام در عمران و آبادی ظاهری جامعه، ظلم بزرگی بـود کـه خواسـته و ناخواسـته گریبان گیـر ایـن نسـل شـد. ولـی در آن دوران عـده ای بودنـد کـه فکـر می کردنـد بایـد کارهـای ریشـه ای تربیتـی کـرد. آن هـا معتقـد بودنـد کـه بایـد بـرای آینـده انقـاب و نظـام و جهـان کادر تربیت کرد. چون ما منتظر امام زمان (عج) هسـتیم و روح انتظـار بـا آمادگـی گـره خورده اسـت.

این ها حرف هایی بـود کـه هجوم مـی آورد و این هجوم ها منشا شکل گیری حرکتی در سال 70 شد. طبیعتا باید به دنبال یک محور و نقطه آغاز می بودیم که مطالعه، فرهنگ مطالعه و تندخوانی را موضوع قرار دادیم. تصمیـم گرفتیـم کاری را آغـاز کنیـم کـه بسـیار سـخت بود، طرفـدار نداشـت، تعریـف نداشت، جایگاه و حامی نداشـت. بـا عنـوان آموزشـگاه مهـارت هـای مطالعـه خراسـان در ذیـل موسسـه آموزشـی امام حسـین (ع) کار را شـروع کردیم. موضوع این بود که عده ای چگونـه مطالعـه کـردن، چگونـه فکـر کـردن و چگونـه رشـد کـردن را آمـوزش ببیننـد. خب طبیعتا باید تولید محتوا می کردیم. مجموعـه کتاب هـای علامـه جعفـری، اسـتاد صفایـی، شـهید چمـران، شـهید مطهـری، حضـرت امـام؛ بعـلاوه حضـور در مجامـع مختلـف و شـاگردی کـردن نـزد اسـاتید مختلـف، پشـتوانه های فکـری حرکـت مـا شـد.

 

طرح های ما

طرح نصر

طرح نصر در جهت ارتقا فرهنگ رشد، تفکر، خدمت و همکاری.. در جامعه بوسیله تعامل با نخبگان و دغدغه مندان این عرصه تلاش دارد بستری را فراهم کند تا بتوان خلاهای موجود را شناخت و در مسیر بهبود و پر‌کردن این خلاها بر آمد.

در این طرح با کمک اساتید و فعالین فرهنگی پویش هایی ایجاد خواهد شد.

پویش اقتصاد مقاومتی زیارت، خانواده…

بدون شک امروزه یکی از مهمترین نیاز ها نیاز به همکاری و شبکه سازی بین افراد و مجموعه های هم هدف هم راستاست.

ما در این طرح بدنبال یافتن راه ها و اهداف مشترک با نخبگان و دیگر مجموعه ها هستیم

کوثر یعنی کثیرالخیر بودن به این معنا که بتوان از کمترین امکانات بیشترین بهرهوری رو انجام داد.
با توکل به خدا با شکلگیری این مجموعه و این طرح با تمام توان سعی کردهام با توکل به خدا و بدون
امکانات خاصی به این ثمره اصلی کوثر جامعه عمل بپوشانیم و باور کنیم کثیر الخیر بودن خیلی مهمتر
است از کثیر النعمه بودن و بههمین دلیل نام این طرح رو کوثر گذاشتیم تا بچه هایمان به استفاده زیاد از
یک نعمت و فرصت را بیاموزند.
((کوثر یعنی بهره وری زیاد از نعمتها و فرصتها ))

ایجاد حرکت های نوین در عرصه فرهنگ و تربیت در جامعه امروز، نیازمند فعالیت های سازمان یافته، حکیمانه و دین مدارانه است. لذا فراهم آوردن فرصتی مناسب جهت رشد همه جانبه دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت به ویژه مربیان و کارشناسان تربیتی، رسالتی بزرگ و حیاتی است.موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب پردازان با بیش از دو دهه تجربه فرهنگی، تربیتی و آموزشی به جهت تعمیق بخشیدن به این فعالیت ها با بهره گیری از نظریات صاحب نظران و خبرگان فرهنگی با تدوین و اجرای طرح فرهنگی تربیتی قدر۶، سعی در ارتقاء کیفی و کمی بصیرت و خودآگاهی نیروهای محوری و مولد در مراکز و موسسات فرهنگی دارد

مقالات

مقالات
mgsh

رسالت زندگی مان را چطور پیدا کنیم؟

همانطور که می دانید، قدم اول در مسیر دست یافتن به نظم فکری، مشخص کردن هدف است. با توجه به جایگاه و اهمیت انتخاب هدف، بسیاری از دوستان در این مرحله دچار وسواس و سوالات بسیاری می شوند.

یکی از سوالاتی که در این مرحله ذهن افراد زیادی را درگیر می کند، این است که چطور می توانند تشخیص دهند که رسالت زندگی آنها چیست و هدف آنها در مسیر رسالت آنها هست یا خیر.

مطالعه بیشتر
آیا من بهترین هدف را انتخاب کرده ام؟
مقالات
mgsh

آیا من بهترین هدف را انتخاب کرده ام؟

در بحث نظم فکری، نخستین قدم، مشخص کردن هدف بود. یعنی مقدمه و پایه اصلی دست یافتن به نظم فکری، گذشتن از مرحله هدف است. با توجه به اهمیت این بخش، احتمال دارد برای شما این پرسش مطرح شود که هدفی که شما برای خودتان انتخاب کرده اید مناسب ترین هدف برای شما هست؟

مطالعه بیشتر

اخبار

رویداد ها

بهترین موضوع این ماه مقالات ما که برای شما مفید بود چیست؟

عمو کتابی
مدیربان
بوکزیستو
شمیم علم
مهد سلام

ارسال پیام

بازخوردها و نظرات و نکات ارزشمند شما عزیزان همواره بهترین راهنمای ما در این مسیر پرفراز و نشیب بوده و هست. مشتاق خواندن پیام های شما هستیم

شماره تلفن ما

09210764023

با سلام سایت موسسه کتاب پردازن در حال تکمیل است ممنون از صبر و حمایت شما
اسکرول به بالا