خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

مجموعه فرهنگی تربیتی کتاب‌پردازان

رشد همه جانبه انسان با نگاه دینی

تفکر | تربیت | تشکیلات

طرح‌های ما

نصر

طرح نصر در جهت ارتقای فرهنگ رشد، تفکر، خدمت و همکاری در جامعه به‌وسیله تعامل با نخبگان و دغدغه‌مندان این عرصه، تلاش دارد بستری را فراهم کند تا بتوان خلأهای موجود را شناخت و در مسیر بهبود و پر‌کردن این خلأها بر آمد.
در این طرح با کمک اساتید و فعالین فرهنگی پویش‌هایی ایجاد خواهد شد. پویش‌های اقتصاد مقاومتی، زیارت، خانواده و … . بدون شک امروزه یکی از مهمترین نیازها نیاز به همکاری و شبکه‌سازی بین افراد و مجموعه‌های هم‌هدف و هم‌راستاست. ما در این طرح به‌دنبال یافتن راه‌ها و اهداف مشترک با نخبگان و دیگر مجموعه‌ها هستیم.

کوثر یعنی کثیرالخیر بودن به این معنا که بتوان از کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری رو انجام داد.
با توکل به خدا با شکل‌گیری این مجموعه و این طرح با تمام توان سعی کرده‌ایم با توکل به خدا و بدون
امکانات خاصی به این ثمره اصلی کوثر جامعه عمل بپوشانیم و باور کنیم کثیرالخیر بودن خیلی مهمتر
است از کثیر النعمه بودن است و به همین دلیل نام این طرح را کوثر گذاشتیم تا بچه‌هایمان استفاده زیاد از یک نعمت و فرصت را بیاموزند.
((کوثر یعنی بهره‌وری زیاد از نعمت‌ها و فرصت‌ها))

طرح قدر یک طرح توانمندسازی بر مبنای تغییر نگرش‌ها و تقویت مهارت‌ها با رویکرد تشکیلاتی و انجام پروژه‌های جمعی است.
مخاطب هدف این طرح، دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ و تربیت می‌باشند.

درباره ما

یادداشت شفاهی استاد جلیل معماریانی پيرامون زمینه‌های شکل‌گیری و راهبردهای اساسی کتاب‌پردازان

مجموعـه کتاب‌پـردازان در دورانـی جرقه‌هـای شـکل‌گیری‌اش خـورد کـه بنـده حـدود ده سـال، حضـور و تنفـس در یک فضای بسـیار روح انگیز، جان‌بخـش و ملکوتـی بـه نـام دوران دفـاع مقـدس و اوایـل انقـلاب را تجربـه کـرده بـودم و آن دوره همزمان بـا شکل‌گیری شـخصیت مـن در مسـجد الجواد بـود. دورانـی کـه من بـدون اغـراق عرض می‌کنم زبـان توانایی توصیـف آن را نـدارد و نمی‌شـود برایـش عنوانـی گذاشـت. بایـد فکـری می‌شـد، جنـگ تمـام شـده بـود، عـده‌ای شـهید شـده بودنـد، عـده‌ای مانـده بودنـد و بایـد پیـام ایـن دوران را منتقـل می‌کردنـد.

خلاصه کـردن ایـن پیام در عمران و آبادی ظاهری جامعه، ظلم بزرگی بـود کـه خواسـته و ناخواسـته گریبان‌گیـر ایـن نسـل شـد. ولـی در آن دوران عـده‌ای بودنـد کـه فکـر می‌کردنـد بایـد کارهـای ریشـه‌ای تربیتـی کـرد. آن‌هـا معتقـد بودنـد کـه بایـد بـرای آینـده انقـلاب و نظـام و جهـان کادر تربیت کرد. چون ما منتظر امام زمان (عجل‌الله فرجه) هسـتیم و روح انتظـار بـا آمادگـی گـره خورده اسـت.

این‌ها حرف‌هایی بـود کـه هجوم مـی‌آورد و این هجوم‌ها منشأ شکل‌گیری حرکتی در سال ۷۰ شد. طبیعتا باید به دنبال یک محور و نقطه آغاز می‌بودیم که مطالعه، فرهنگ مطالعه و تندخوانی را موضوع قرار دادیم.

تصمیـم گرفتیـم کاری را آغـاز کنیـم کـه بسـیار سـخت بود، طرفـدار نداشـت، تعریـف نداشت، جایگاه و حامی نداشـت. بـا عنـوان آموزشـگاه مهـارت‌هـای مطالعـه خراسـان در ذیـل مؤسسـه آموزشـی امام حسـین (علیه‌السلام) کار را شـروع کردیم. موضوع این بود که عده‌ای چگونـه مطالعـه کـردن، چگونـه فکـر کـردن و چگونـه رشـد کـردن را آمـوزش ببیننـد. خب طبیعتاً باید تولید محتوا می‌کردیم. مجموعـه کتاب‌هـای علامـه جعفـری، اسـتاد صفایـی، شـهید چمـران، شـهید مطهـری، حضـرت امـام؛ به‌عـلاوه حضـور در مجامـع مختلـف و شـاگردی کـردن نـزد اسـاتید مختلـف، پشـتوانه‌های فکـری حرکـت مـا شـد.

عمو کتابی
عمو کتابی
مدیر بان
مدیربان
بوکزیستو
شمیم علم
مهد سلام
مهد سلام
اسکرول به بالا