درباره ما

درباره ما

یادداشت شفاهی استاد جلیل معماریانی پيرامون زمینه های شکل گیری و راهبردهای اساسی کتاب پردازان

مجموعـه کتاب پـردازان در دورانـی جرقه هـای شـکل گیریش خـورد کـه بنـده حـدود ده سـال، حضـور و تنفـس در یک فضای بسـیار روح انگیز، جان بخـش و ملکوتـی بـه نـام دوران دفـاع مقـدس و اوایـل انقـاب را تجربـه کـرده بـودم و آن دوره همزمان بـا شکل گیری شـخصیت مـن در مسـجد الجواد بـود. دورانـی کـه من بـدون اغـراق عرض می کنم زبـان توانایی توصیـف آن را نـدارد و نمی شـود برایـش عنوانـی گذاشـت. بایـد فکـری می شـد، جنـگ تمـام شـده بـود، عـده ای شـهید شـده بودنـد، عـده ای مانـده بودنـد و بایـد پیـام ایـن دوران را منتقـل می کردنـد.

خلاصه کـردن ایـن پیام در عمران و آبادی ظاهری جامعه، ظلم بزرگی بـود کـه خواسـته و ناخواسـته گریبان گیـر ایـن نسـل شـد. ولـی در آن دوران عـده ای بودنـد کـه فکـر می کردنـد بایـد کارهـای ریشـه ای تربیتـی کـرد. آن هـا معتقـد بودنـد کـه بایـد بـرای آینـده انقـاب و نظـام و جهـان کادر تربیت کرد. چون ما منتظر امام زمان (عج) هسـتیم و روح انتظـار بـا آمادگـی گـره خورده اسـت.

این ها حرف هایی بـود کـه هجوم مـی آورد و این هجوم ها منشا شکل گیری حرکتی در سال 70 شد. طبیعتا باید به دنبال یک محور و نقطه آغاز می بودیم که مطالعه، فرهنگ مطالعه و تندخوانی را موضوع قرار دادیم. تصمیـم گرفتیـم کاری را آغـاز کنیـم کـه بسـیار سـخت بود، طرفـدار نداشـت، تعریـف نداشت، جایگاه و حامی نداشـت. بـا عنـوان آموزشـگاه مهـارت هـای مطالعـه خراسـان در ذیـل موسسـه آموزشـی امام حسـین (ع) کار را شـروع کردیم. موضوع این بود که عده ای چگونـه مطالعـه کـردن، چگونـه فکـر کـردن و چگونـه رشـد کـردن را آمـوزش ببیننـد. خب طبیعتا باید تولید محتوا می کردیم. مجموعـه کتاب هـای علامـه جعفـری، اسـتاد صفایـی، شـهید چمـران، شـهید مطهـری، حضـرت امـام؛ بعـلاوه حضـور در مجامـع مختلـف و شـاگردی کـردن نـزد اسـاتید مختلـف، پشـتوانه های فکـری حرکـت مـا شـد.

حرکتـی آغـاز شـد کـه مبنایـش مطالعـه، بهـره وری، مهندسـی ذهـن و مغز، موفقیت، خلاقیت و مهارت های عمومی که برای توسـعه فردی و اجتماعـی مـورد نیـاز اسـت، بـود. ده سـال این حرکت ادامه یافت و در این ده سال اتفاقی که افتاد این بود که آن تجربیات تشکیلاتی کم کم به صورت پایلوت در مخاطبین گزینشی ما شکل گرفت و ما از سال 80  بـا تعـدادی از افـرادی کـه همـراه شـده بودند مجموعه کتـاب پـردازان را شکل دادیم و باز دوباره نشستیم برای رشد، نشستیم پای انسان ها.

یک مبنای قوی ای بود به نام بهره وری، به نام رشد، به نام عبودیت، بـه نـام تعـاون، بـه نـام خلاقیـت و ایـن بایـد خـودش را نشـان مـی داد. یـک محتوایـی سـاخته شـده بـود، یـک فرایند هایی شـکل گرفتـه بود، تسـلط نسـبی به بعضی از مفاهیم در اندیشـه بزرگان اتفاق افتاده بود، اعتماد سـازی هایی شـکل گرفته بود. این ها به اضافه فرمول هایی که برای سـاختن محیـط و اداره محیـط فرهنـگ وجـود داشـت، مجموعـا پشـتوانه شـکل گیری کتاب پردازان شـد.

زمینه سازی جهت تربیت و رشد انسان های صالح منتظر از طریق

ایجاد و توسعه تشکیلات دینی بر مبنای عبودیت و تکریم انسان با تکیه بر ارزش ها و اهداف بنیادین انقلاب اسلامی ایران و

بهره گیری از تفکر سیستم

1- حوزه معرفت، علم، آگاهي و دانش:

اصل تفكر و تعقل با استاندارد وحي و ولايت ● اصل تحقيق و پ‍ژوهش و مطالعه مستمر در طراحي و تصميم گيري و اجرا ● اصل مشاوره و مشورت در حوزه هاي فكري و اجرايي ● اصل سازماندهي، نقد و تحليل و نظارت مستمر در تمام حوزه ها ● اصل بصيرت و انتخاب آگاهانه در تصميم گيري ● اصل هدفمندي و آينده نگري

2- حوزه نگرش و بينش و اعتقاد:

اصل توكل به خدا و توسل به ائمه معصومين عليهم السلام ● اصل بركت و قناعت ● اصل شكر و صبر ● اصل اعتدال و اقتصاد ● اصل حلم و سعه صدر ● اصل نگاه تربيتي و توليدي در حوزه منابع انساني ● اصل توجه و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت ● اصل نگرش سيستمي و نگاه شبكه اي ● اصل مثبت انديشي و تفكر واگرا و خلاق ● اصل نگاه تحليل گرايانه به جريانات داخلي و خارجي روز

3-حوزه منش و شخصيت:

● اصل توجه به كرامت انساني و سعي در تكريم انسان ها ● اصل خودباوري مثبت، اعتماد به نفس و جوشش دروني ● اصل توجه به نيروهاي خدادادي و تقويت اراده و تسلط بر عادت ها ● اصل وظيفه مداري و مسئوليت پذيري ● اصل شور و نشاط روحي، فكري و جسمي

4-حوزه روش‌ها:

● اصل رعايت تقوي و عبوديت ● اصل حريت و اطاعت ● اصل تعاون ● اصل فعاليت تشكيلاتي در حوزه اجرا ● اصل همدلي و صميميت ● اصل صداقت و صراحت ● اصل رعايت اولويت ها و اهميت ها ● اصل استقامت و سلامت و تماميت در عمل ● اصل سعي، سرعت و سبقت در عمل ● اصل مديريت كيفيت و افزايش بهره وري ● اصل نوآوري، خلاقيت و ابتكار ● اصل توجه به روش مندي و مهارت ● اصل ارتباطات مؤثر

 

اسکرول به بالا