خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

درباره ما

یادداشت شفاهی استاد جلیل معماریانی پيرامون زمینه‌های شکل‌گیری و راهبردهای اساسی کتاب‌پردازان

مجموعـه کتاب‌پـردازان در دورانـی جرقه‌هـای شـکل‌گیری‌اش خـورد کـه بنـده حـدود ده سـال، حضـور و تنفـس در یک فضای بسـیار روح انگیز، جان‌بخـش و ملکوتـی بـه نـام دوران دفـاع مقـدس و اوایـل انقـلاب را تجربـه کـرده بـودم و آن دوره همزمان بـا شکل‌گیری شـخصیت مـن در مسـجد الجواد بـود. دورانـی کـه من بـدون اغـراق عرض می‌کنم زبـان توانایی توصیـف آن را نـدارد و نمی‌شـود برایـش عنوانـی گذاشـت. بایـد فکـری می‌شـد، جنـگ تمـام شـده بـود، عـده‌ای شـهید شـده بودنـد، عـده‌ای مانـده بودنـد و بایـد پیـام ایـن دوران را منتقـل می‌کردنـد.

خلاصه کـردن ایـن پیام در عمران و آبادی ظاهری جامعه، ظلم بزرگی بـود کـه خواسـته و ناخواسـته گریبان‌گیـر ایـن نسـل شـد. ولـی در آن دوران عـده‌ای بودنـد کـه فکـر می‌کردنـد بایـد کارهـای ریشـه‌ای تربیتـی کـرد. آن‌هـا معتقـد بودنـد کـه بایـد بـرای آینـده انقـلاب و نظـام و جهـان کادر تربیت کرد. چون ما منتظر امام زمان (عجل‌الله فرجه) هسـتیم و روح انتظـار بـا آمادگـی گـره خورده اسـت.

این‌ها حرف‌هایی بـود کـه هجوم مـی‌آورد و این هجوم‌ها منشأ شکل‌گیری حرکتی در سال ۷۰ شد. طبیعتا باید به دنبال یک محور و نقطه آغاز می‌بودیم که مطالعه، فرهنگ مطالعه و تندخوانی را موضوع قرار دادیم. تصمیـم گرفتیـم کاری را آغـاز کنیـم کـه بسـیار سـخت بود، طرفـدار نداشـت، تعریـف نداشت، جایگاه و حامی نداشـت. بـا عنـوان آموزشـگاه مهـارت‌هـای مطالعـه خراسـان در ذیـل مؤسسـه آموزشـی امام حسـین (علیه‌السلام) کار را شـروع کردیم. موضوع این بود که عده‌ای چگونـه مطالعـه کـردن، چگونـه فکـر کـردن و چگونـه رشـد کـردن را آمـوزش ببیننـد. خب طبیعتاً باید تولید محتوا می‌کردیم. مجموعـه کتاب‌هـای علامـه جعفـری، اسـتاد صفایـی، شـهید چمـران، شـهید مطهـری، حضـرت امـام؛ به‌عـلاوه حضـور در مجامـع مختلـف و شـاگردی کـردن نـزد اسـاتید مختلـف، پشـتوانه‌های فکـری حرکـت مـا شـد.

حرکتـی آغـاز شـد کـه مبنایـش مطالعـه، بهـره‌وری، مهندسـی ذهـن و مغز، موفقیت، خلاقیت و مهارت‌های عمومی که برای توسـعه فردی و اجتماعـی مـورد نیـاز اسـت، بـود. ده سـال این حرکت ادامه یافت و در این ده سال اتفاقی که افتاد این بود که آن تجربیات تشکیلاتی کم‌کم به صورت پایلوت در مخاطبین گزینشی ما شکل گرفت و ما از سال ۸۰ بـا تعـدادی از افـرادی کـه همـراه شـده بودند مجموعه کتـاب‌پـردازان را شکل دادیم و باز دوباره نشستیم برای رشد، نشستیم پای انسان‌ها.

یک مبنای قوی‌ای بود به نام بهره‌وری، به نام رشد، به نام عبودیت، بـه نـام تعـاون، بـه نـام خلاقیـت و ایـن بایـد خـودش را نشـان مـی‌داد. یـک محتوایـی سـاخته شـده بـود، یـک فرایندهایی شـکل گرفتـه بود، تسـلط نسـبی به بعضی از مفاهیم در اندیشـه بزرگان اتفاق افتاده بود، اعتمادسـازی‌هایی شـکل گرفته بود. این‌ها به اضافه فرمول‌هایی که برای سـاختن محیـط و اداره محیـط فرهنـگ وجـود داشـت، مجموعـاً پشـتوانه شـکل‌گیری کتاب‌پردازان شـد.

زمینه‌سازی جهت تربیت و رشد انسان‌های صالح منتظر از طریق ایجاد و توسعه تشکیلات دینی بر مبنای عبودیت و تکریم انسان با تکیه بر ارزش‌ها و اهداف بنیادین انقلاب اسلامی ایران و بهره‌گیری از تفکر سیستمی

۱ – حوزه معرفت، علم، آگاهی و دانش:
اصل تفكر و تعقل با استاندارد وحی و ولایت ● اصل تحقیق و پ‍ژوهش و مطالعه مستمر در طراحی و تصمیم‌گیری و اجرا ● اصل مشاوره و مشورت در حوزه‌های فكری و اجرایی ● اصل سازماندهی، نقد و تحلیل و نظارت مستمر در تمام حوزه‌ها ● اصل بصیرت و انتخاب آگاهانه در تصمیم‌گیری ● اصل هدفمندی و آینده‌نگری

۲- حوزه نگرش و بینش و اعتقاد:
اصل توكل به خدا و توسل به ائمه معصومین علیهم‌السلام ● اصل بركت و قناعت ● اصل شكر و صبر ● اصل اعتدال و اقتصاد ● اصل حلم و سعه صدر ● اصل نگاه تربیتی و تولیدی در حوزه منابع انسانی ● اصل توجه و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت ● اصل نگرش سیستمی و نگاه شبكه‌ای ● اصل مثبت‌اندیشی و تفكر واگرا و خلاق ● اصل نگاه تحلیل‌گرایانه به جریانات داخلی و خارجی روز

۳-حوزه منش و شخصیت:
● اصل توجه به كرامت انسانی و سعی در تكریم انسان‌ها ● اصل خودباوری مثبت، اعتماد به نفس و جوشش درونی ● اصل توجه به نیروهای خدادادی و تقویت اراده و تسلط بر عادت‌ها ● اصل وظیفه‌مداری و مسئولیت‌پذیری ● اصل شور و نشاط روحی، فكری و جسمی

۴-حوزه روش‌ها:
● اصل رعایت تقوی و عبودیت ● اصل حریت و اطاعت ● اصل تعاون ● اصل فعالیت تشكیلاتی در حوزه اجرا ● اصل همدلی و صمیمیت ● اصل صداقت و صراحت ● اصل رعایت اولویت‌ها و اهمیت‌ها ● اصل استقامت و سلامت و تمامیت در عمل ● اصل سعی، سرعت و سبقت در عمل ● اصل مدیریت كیفیت و افزایش بهره‌وری ● اصل نوآوری، خلاقیت و ابتكار ● اصل توجه به روش‌مندی و مهارت ● اصل ارتباطات مؤثری

اسکرول به بالا