خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

وبینار مطالعه و تند آموری قدر ۶

آمادگی ذهنی و حس نیاز ایجاد کردن مقدم بر مطالعه کردن است…
کل به جزء همراه با طرح سوال بخوان
همزمان مرور و تثبیت نیاز است

عوامل افزایش درک:
طرح سوال
کل به جزء
تندخوانی
تثبیت مکرر

اسکرول به بالا