خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

نقش خودآگاهی در شکل گیری عزت نفس فرزندتان

قدم اول در بحث تربیت فرزند چیست؟

خودآگاهـی یک امر بسیار مهــم اســت، به این معنا که ما باید کمــک کنیــم آدم هــا بــه خودشــان برسـند نــه بــه خـدا و نـه بـه دیگـران، فقـط بـه خودشـان.

در بحـث مهــم تربیـت فرزنـد نیز اولیــن قــدم، دسـتیابی بــه خودآگاهـی اســت و اینکــه بتوانیــم ایــن مهــم را در کودکمــان هــم زنــده کنیــم.

کـودک بایـد بـاور کنــد کــه چــه دارد و بــا آنهــا چــه کار میتوانــد بکنــد. اگـر بــه ایــن اصـل مهـم برسـد عـزت نفـس پیـدا میکنـد و در اجتمـاع نمی شـود بــه او نفـوذ کــرد.
شما باید این خودآگاهی را در فرزندتان ایجاد کنید که بتواند نگاه درستی به دارایی های خودش داشته باشد.

دارایی فرزند شما چیست؟

نگاه فرزند شما به دارایی هایش خیلی مهم است چراکه شـخصیت از همیــن جــا شــکل میگیــرد و تثبیـت میشـود. هماننـد فــردی کــه مبلــغ زیـادی را هزینـه میکنـد تـا سـاعت لوکـس و گـران قیمتـی را بـه دسـتش ببنـدد.

او همـه دارایـی اش را در آن سـاعت می بینـد و اگـر آن را از دسـت بدهـد بـه معنـای واقعـی همـه چیـزش را از دسـت داده. همیـن مـدل بـرای کـودکان مـا هـم وجـود دارد.

فرزند شما چه چیزهایی را به عنوان دارایی هایش میشناسد؟
آیا نگاه او فقط به دارایی های بیرونی و فیزیکی خودش است یا اینکه دارایی های درونی خودش را هم میشناسد.

فرزندتان رفتار و نگاه شما را می آموزد

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که اصلا نگاه فرزند شما به دارایی هایش از کجا شکل میگیرد؟
پاسخ این است فرزند شما، نگاه شما را تقلید می کند!
ماننـد کودکـی کـه از والدیـن خـود داشـتن یـک تلفـن همـراه شـخصی را درخواسـت میکنـد. چـون خودش، بـاورش و بـزرگ شـدنش را در داشـتن یـک تلفــن همــراه هوشـمند میبینـد.

ایـن گونه مـوارد را کـودک در جمع هـا و رفتار اعضـای خانـواده می بینـد کــه اغلـب اوقـات از نداشـته های شــان حـرف میزننـد نـه از سرمایه هایشـان. و ایــن حــس متقابلا به آنهــا نیز منتقـل میشـود و عزت نفس آنها را سست می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا