خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

نوروز و خانه تکانی سرمایه های درون شما

خانه تکانی آخر سال

حتما شما هم این اتفاق را تجربه کرده اید! در خانــه تکانــی آخــر سـال اغلـب اوقـات انبـاری خانـه یـا محـل کار را بیـرون ریختـه و مرتـب کرده ایــد.
به دنبال چه چیزی بوده اید؟ اینکه دقیقا داخل آن چیست؟

بعضــی چیزهــا پوســیده یــا اضافه انـد، بعضــی چیزهـا بایـد دسـته بنـدی شـوند و جلوتـر قرار داده شـوند تــا بیشــتر اسـتفاده شـوند، گاهــی حتـی مــواردی را خریـداری کردیــم غافـل از آنکـه در انبـار از آنها موجود داشـتیم! و فقـط به علـت شـلوغی انبـار قابـل رویـت نبوده و باعـث فراموشـی ما شـده…

خانه تکانی انبار وجود ما

ایــن دقیقــا حکایـت سـرمایه ها و نیروهـای درون ماسـت.
انبـار درونـی کـه شـامل توانایـی هـا و نعمـات زیـادی اسـت امـا اغلـب اوقـات مـا آن هـا را نمیبینیـم.بــه همیــن جهـت لازم اســت یک سـری بــه خودمــان بزنیــم و انبـار درون مــان را بیـرون بریزیــم. ایــن همــان نقشــه گنــج اســت.

پــس لیســتی از داشـته ها و سـرمایه هایتان تهیـه کنیـد.این داشته ها میتواند از سرمایه های اقتصادی باشد تا نعمت عقل، فکر، مهارتها و…
چــه سـرمایه هایی داریــم و بــا آنهـا چـکار بایـد بکنیـم؟

مـا زمانـی برای دوبـاره زندگـی کـردن نداریم. ایــن فرصـت را فقط یک بـار در اختیـار مــا قـرار میدهنـد. پــس در ایــن فرصـت بایـد ایــن قابلیت هـا و سـرمایه ها را آشــکار کنیــم و بــه فعالیـت برسـانیم.

گام دوم: شکر

پـس از تهیـه لیسـت سـرمایه ها بایـد بـه ایـن فکــر کنیــم کــه آیــا سـرمایه هایمان واقعــا جـدی هسـتند؟ اگـر جـدی هسـتند پـس باید شـکر کنیـم. امـا چگونـه؟ شـما چگونـه شـکر مـی کنیـد؟
ذکـر بـه تنهایـی کافـی نیسـت. بایـد بـه تـک تـک نعمـات و داشـته ها فکـر کنیـم و آنهـا را عمیقـا درک کنیـم.

از ایـن پـس بعـد از نمازهـای روزانـه، بـا تلفظ هــر ذکـر الحمـدلله، بــه یکــی از نعمت ها و ســرمایه ها فکــر کنیــد و ســپس شــکر. بـه ایـن ترتیـب، فکـر، ذکـر و شـکر در یـک مجموعــه جمــع میشـوند.

کارکرد سرمایه ها چیست؟

کارکـرد سـرمایه ها بـر پایـه دو اصـل اسـت:
1.درون 2.بیـرون
کارکردهای درونی در تعامل با خود و کارکردهای بیرونی در تعامل با جامعه مرتبط هستند.

ایـن هـم یـک تمریـن مهـم در جهـت نیـل به خودآگاهـی اسـت:
در تمـام طـول روز هنـگام انجـام کارهــا بــه ایــن نکتـه فکــر کنیــد و از خودتــان شــبیه ایــن ســوالات را بپرســید تــا ذهـن خــود را بــه چالــش بکشــید:
مثال کارکرد وجدان چیست؟
با عقل و فکر چکار میشود کرد؟
یا من با آنها چه میکنم؟
و….

عذاب وجدان نگیرید!

سـپس از آن عبـرت بگیریـم. حتمـا پیش آمده موقعیت هایــی کــه تصمیـم اشـتباهی گرفتیــم و پـس از آن وجـدان درد شـدهایم!

پـس نگذاریـم ایـن مـدل تصمیمات ادامـه پیدا کننـد. اگـر وجـدان مـا بیـدار باشـد بسـیاری از روابـط در جامعــه تغییـر میکنـد و اینکــه میبینـم تغییـر و حرکتــی ایجـاد نمی شـود به علـت ایـن اسـت که ایـن تغییـر بایـد از درون اتفـاق بیفتـد و سـپس توسـعه پیـدا کنـد. دقیقا همیـن تغییـری کـه هـم اکنـون بـا انجـام ایـن تمرینـات ایجـاد میشـود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا