خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

چرا برای تربیت فرزند به خودآگاهی نیاز دارید؟

رسـیدن بــه خودآگاهـی چــه تاثیـری در تربیـت فرزندانمـان دارد؟

اصلی تریـن چالــش والدیـن بــا فرزندان در بخش «ارتبـاط» اسـت. کـه در واقـع ارتبـاط با نسـل هاسـت. اگـر خودآگاهـی شــکل بگیــرد ایــن ارتبـاط هــم شــکل میگیــرد.

کاربرد گسترده خودآگاهی در روابط شما

اگر خودآگاهی در ما شکل بگیرد، اطرافیان، از جملـه خانـواده، دوسـتان و آشـنایان از حضور ما بهــره منــدی بیشــتری خواهنــد داشـت. در فرزنـدان هـم احسـاس امنیـت ایجـاد میشـود و دیگـر به دنبـال پناهـگاه هـای بیرونـی نخواهند بـود.

ضرورت تمرین

با توجه به این اهمیت و کاربرد گسترده خودآگاهی در زندگی مان در میابیم که تمرین کردن خودآگاهی برای ما ضرورت دارد.
تمرینـات خودآگاهـی، بــه درون مــا انســجام و قــوام میدهـند. به کمک این تمرینات به این بـاور میرسیم کــه هرچـه هسـت در درون ماسـت و مشـکلات امــروز مــا نتیجـه عــدم خودبـاوری ما اســت.

یک تمرین ساده و کاربردی

برای اینکه بیشتر با جنس تمارین خودآگاهی آشنا شوید با این پرسش های ساده از خودتان شروع کنید:
شما در چه زمان ها و مکان هایی خسارت دیده اید؟ یا هرز سرمایه داشتید؟

مـواردی را اعـم از مـادی یـا معنـوی بیـان و روی آن تأمـل کنیــد.
به عنوان مثـال: زبـان، ایـن نعمـت پـر کاربـرد الهـی را در نظـر بگیریـد. به نظـر شـما تـا کنـون زبـان مــا چــه کارهــای بهتــری میتوانسـت بکنــد؟

از ایــن توانایــی در چــه جاهایــی هــرز داشـته ایـم؟ آیـا زمانـی بـوده اسـت کـه می توانسـتیم از ایـن نعمـت به خوبـی استفاده کنیـم امـا مضایقه کرده ایــم؟ و…

از کی باید شروع کنیم؟

همه ما با عبارت شروع از شنبه آشنا هستیم. شنبه ای که معمولا وقت نیامده است!
با توجه به اینکه به اتمام این سال نزدیک می شویم شاید بتوانیم امروز را بهترین زمان برای شروع این خودآگاهی بدانیم.
در همین زمینه توصیه می کنیم نوشتار نوروز و خانه تکانی سرمایه های درون شما را مطالعه بفرمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا