جلسه شورای کوثر برادران

در این جلسه که با حضور مربیان و کمک مربیان طرح تشکیل شده بود به برسی طرح تابستان از قبیل راهبرد ها، مدل،زمان و… پرداخته شد

جلسه شورای کوثر برادران Read More »