خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم
جلسه کوثر

جلسه شورای کوثر برادران

در شورای مربیان طرح فرهنگی تربیتی کوثر برادران مطرح شد:

برنامه تابستانه طرح فرهنگی تربیتی کوثر(بخش برادران)

1️⃣دغدغه ها و نیازهای نوجوانان و جوانان متناسب با فضای جامعه و کرونا

2️⃣ ارائه ی چند طرح و برنامه مختلف مبتنی بر این نیازها و بررسی آن ها

3️⃣ بررسی قالبها و شیوه های اجرا

جلسه کوثر
جلسه کوثر
اسکرول به بالا