جلسه مجازی مدیریت زمان قدر 7 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

قرارهایمان در «قرار» برقرار است!
جلسه مجازی مدیریت زمان قدر
استاد انصاری زاده

جلسه مجازی مدیریت زمان قدر 7 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 Read More »