خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

خودآگاهی، ضروری ترین نیاز آموزشی

 • خودآگاهی یعنی چه؟
 • شما چه قدر خودتان را می شناسید؟
 • به نظر شما، شناخت خود از چه منظری به درد می خورد؟ شناخت شناسنامه ای؟ رشته تحصیلی؟ شغلی؟ وضعیت اقتصادی؟ یا…
 • در دنیای بیرون، چه تفاوتی میان آدم های خودآگاه و غیر خودآگاه وجود دارد؟
 • اگر به خودآگاهی نرسیم، چه قدر آسیب می بینیم؟
 • تا به حال به خاطر عدم خودآگاهی چه قدر بار اضافی بر ما تحمیل شده است؟
 • آثار سیستمی خودآگاهی در زندگی ما چیست؟

پرسش های بالا، تنها مشتی از خروارها پرسشی است که هر انسانی باید خودش را با آن ها مواجه کند تا نسبت به خودش حساس شده و بتواند برای بالاتر آمدن از سطح عادت ها، غریزه ها و روزمرگی ها، اقدام کند.

البته مواجهه با این گونه پرسش ها باید روشمند و مبتنی بر اصول باشد تا فرد زیر سنگینی  پرسش ها به خفه گی دچار نشود. روش برخورد با این پرسش ها را می توان با بهره گیری از اساتید و منابع متنوع و متکثر موجود، فرا گرفت.

خودآگاهی چه تاثیری روی زندگی شما دارد؟

در این مجال برآنیم تا مطالبی را درباره آثار سیستمی خودآگاهی بیان کنیم:

اگر من خودم را بشناسم، تکلیفم با خودم، توانمندی هایم، خواسته ها و آرزوهایم، اهدافم و فرصت ها و تهدیدهایم روشن می شود. در نتیجه خودآگاهی بر هدف گذاری من تاثیر دارد. هدف گذاری هم من بر مدیریت زمان من موثر است.

اگر من خودم را بشناسم، ارزش خودم را می شناسم و در نتیجه در تعامل با دیگران بین محرک ها و عوامل تاثیرگذار مختلف می توانم تعادل برقرار کنم. تنظیم وجودی پیدا می کنم، یعنی وجودم هماهنگ و منسجم می شود.

در نتیجه خودآگاهی در ارتباطات من با دیگران نقش اساسی دارد و از آثار سیستمی آن می توان به کسب موفقیت های معنوی، علمی، اقتصادی و … اشاره کرد.

اگر من خودم را بشناسم، حتی می توانم ازدواج موفق تری هم داشته باشم و ناگفته پیداست که تاثیر سازنده یک ازدواج موفق بر ابعاد مختلف زندگی، بی شمار خواهد بود.

مهمترین نیاز آموزشی شما

بنابراین می توان گفت که اصلی ترین آموزشی که همه انسان ها باید دریافت کنند، خودآگاهی است. زیرا وقتی انسان این مهارت را داشته باشد، خودش را بهتر می شناسد، وضعیت خودش را بهتر می فهمد، به خودش و توانمندی هایش ایمان می آورد، ضعف ها و کمبودها و محدودیت هایش برایش آشکار می شود و در نتیجه خدا را پیدا می کند.

خودآگاهی یعنی همه هستی به انسان ختم می شود و انسان به خدا ختم می شود.

تمرین

اکنون هنگام تمرین تفکر برای خودآگاهی است؛ پاسخ به پرسش های زیر می تواند شروع خوبی باشد:

 • چه قدر با خودتان خلوت دارید و چگونه؟
 • در خلوت های تان با خودتان چه می گویید؟ بنویسید.
 • با گذشته خودتان چگونه تعامل دارید؟ منِ دیروز شما با منِ امروز شما چه تفاوتی دارند؟
 • فرض کنید کتاب زندگی شما را پیاده سازی کنند. عنوانش چیست؟ چند فصل دارد؟ یک سال پیش عنوانش چه بوده است؟ یک ماه پیش چه بوده است؟ یک هفته پیش چه؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا