قطره ای کز جویباری می رود از پی انجام کاری می رود

شعری از پروین اعتصامی هست که لازم است رویش فکر کنید. هدف از بررسی این شعر، رسیدن به خودآگاهی است. و خودآگاهی نقش مهمی در رسیدن به نظم فکری ایفا می کند.

قطره ای کز جویباری می رود از پی انجام کاری می رود Read More »