کمک به بیماران نیازمند کرونایی📢📢📢

مقام معظم رهبری:” کرونا مسأله اول کشور است.”