1_چرا و چگونه فکر کنیم؟

سلام. لطفاً یک دقیقه فکر کنید و سؤالی طرح کنید. موضوع سؤالتان چیست؟ دربارۀ این سؤال، چه سؤالات دیگری مطرح است؟ لطفاً این سؤالات را یادداشت کنید.

1_چرا و چگونه فکر کنیم؟ Read More »