خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم
پرورش تفکر(خلاق)

پرورش اندیشه ورزی و تفکر

در این ویدئو ها استاد جلیل معماریانی به موضوع اندیشه ورزی و تربیت دینی فرزندان می پردازد. این بخشی از برنامه زنده «تا آسمان» روزهای شنبه شبکه خراسان رضوی است که هر هفته از ساعت 11:45 تا 13:00 با موضوعات اعتقادی، اخلاقی، خانواده و احکام پخش می شود

جلسه اول:

جلسه دوم :

جلسه سوم:

جلسه چهارم:

جلسه پنجم:

جلسه ششم:

جلسه هفتم:

جلسه هشتم:

جلسه نهم:

جلسه دهم:

جلسه یازدهم:

جلسه دوازدهم:

جلسه سیزدهم :

جلسه چهاردهم:

جلسه پانزدهم:

جلسه شانزدهم:

جلسه هفدهم:

جلسه هیجدهم:

جلسه نوزدهم:

جلسه بیستم:

جلسه بیست یکم :

جلسه بیست دوم :

جلسه بیست سوم :

جلسه بیست چهارم :

جلسه بیست پنجم:

جلسه بیست ششم:

جلسه بیست هفتم:

جلسه بیست هشتم:

جلسه بیست نهم:

جلسه سی ام:

اسکرول به بالا