خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

ظرفیت رزرو اولیه در گروه های فرهنگی تربیتی کوثر خوهران تکمیل شده است!

اسکرول به بالا