اردوی صمیمانه کوهنوردی با اعضای طرح قدر با حضور استاد معماریانی

در این اردو بعد از قرائت زیارت عاشورا و صرف صبحانه ، اعضاء نحوه آشنایی خود با طرح قدر را توضیح دادند