دوره پنجم مدیریت تغییر

💠وبینار بایسته های تغییر
✅ وبینار صفرم از مدیریت تغییر
❓چگونه می‌توانیم وضع موجود زندگیمان را تغییر بدهیم؟
❓از کجا باید شروع کنیم؟
👤با حضور استاد معماریانی
📆 دوشنبه4 مرداد 1400
🕗 ساعت18 الی ۱9:۳۰