اربعین ربیع القلوب و بهار دلها

و میقات و میعادگاه توده ها با حسین در کربلا است. در میقات حاجیان احرام می بندند و بر خود «نفسانیت» و «منیّت» و «خودخواهی» و «خودپرستی» و «خود بینی» را حرام می کنند

اربعین ربیع القلوب و بهار دلها Read More »